Zahtev da se 11. juli i u Srbiji prihvati i obeležava kao Dan sećanja na genocid u Srebrenici


P R O G L A S I M O  11. juli  D A N O M   S E Ć A NJ A  N A  G E N O C I D   U  S R E B R E N I C I

Poštovani gospodine Predsedniče,

Obraćamo Vam se kao predsedniku Srbije koji svojim autoritetom može da utiče na ključne odluke i politiku države:
Naglašavajući da presuda Međunarodnog suda pravde obavezuje Srbiju da se jasno distancira od ratnih zločina;
Podsećajući Vas da je 15. januara 2009. godine Evropski parlament usvojio Rezoluciju o proglašenju 11. jula Danom sećanja na genocid u Srebrenici;
Ukazujući da je time, s obzirom na izraženu političku volju nas, građanki i građana, da Srbija bude deo Evropske unije, to postala i obaveza naših vlasti;
Izražavajući čvrsto uverenje da je poštovanje i priznanje žrtava najtežeg zločina među zločinima i početak izgradnje zajedničkog pamćenja u koje će biti utkane sve žrtve ratnih zločina počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije naša zajednička obaveza;

Z a h t e v a m o
   
Da podržite zahtev da se 11. juli i u Srbiji prihvati i obeležava kao Dan sećanja na genocid u Srebrenici i odavanja pošte njegovim  žrtvama.


Beograd, 11.02.2009. godine


Fond za humanitarno pravo
Žene u crnom
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Centar za unapređenje pravnih studija
Komitet pravnika za ljudska prava
Inicijativa mladih za ljudska prava

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više