Finansijski izvještaj o realizaciji protestnog skupa PRAVDA ZA ILIJU JURIŠIĆA


A.    PRIHODI
1.    Odobrena sredstva od strane  Opštine Tuzla
      (Odluka broj10-14 od 09.10.2009) .................................... 20.000,00 KM

B.    RASHODI
1.    Štampanje 41 bilborda  504x238 cm ..................................1.872,00 KM
2.    Štampanje plakata za „lajavca“ 751x207 cm .......................... 59,67 KM
3.    Štampanje majica  (kupovina 100 kom + štampa).................. 600,00 KM
4.    Štampanje traka     (10.000 kom.) ........................................800,00 KM
5.    Štampanje malih zastavica  (950 kom)..................................570,00 KM
6.    Štampanje transparenta B2 formata (200 kom) ......................400,00 KM
7.    PDV za usluge pod red. brojevima 3.4.5.6.  ...........................402,90 KM
8.    Izrada velikog transparenta....................................................100,00 KM
9.    Izrada avio-transparenta .......................................................500,00 KM
10.    Zakup 40 prostora za bilborde.........................................13.934,70 KM
11.    Troškovi obezbjeđenja skupa...............................................409,50 KM
12.    Honorar za voditelja ...........................................................200,00 KM
13.    Troškovi angažovanja radnika
(montaža i demontaža bine) .......................................................486,31 KM
14.    Troškovi potrošnog materijala
(ekseri, platno za binu) ..............................................................167,00 KM
15.    Štampanje monitoring izvještaja o suđenju
Iliji Jurišiću (1000 kom) ..............................................................409,50 KM
16.    Štampanje dodatnog tiraža od 1000 plakata ........................290,00 KM
17.    Kupovina 200 velikih zastava BiH......................................1.400,00 KM
18.    Fotodokumentacija protestnog skupa .................................292,50 KM 

        UKUPNO RASHODI: ....................................22.894,08 KM
        RAZLIKA (više potrošeno) .............................2.894,08 KM 

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više